Kort


Victoria Deluxe bestaat sinds 2002 en kiest sinds het prille begin om sterk in te zetten op het doorbreken van de stereotiepe beeldvorming die er t.a.v. talloze onderwerpen en minderheidsgroepen wordt gehanteerd.

Het belangrijkste middel hiertoe is het opzetten van sociaalartistieke projecten die andere en nieuwe perspectieven op onze complexe werkelijkheid ontwikkelen. Meestal kiezen we voor perspectieven van onderuit, die verbonden zijn met de leefwereld en lijfstijlen van de participanten en die op vandaag onvoldoende gedocumenteerd en artistiek bewerkt worden.

De belangrijkste artistieke media die we tot op vandaag hanteren zijn het audiovisuele medium en theater. Veel projecten ontstaan vanuit research en interviews die later artistiek worden bewerkt en uitgewerkt in een voorstelling en/of documentaire. Een belangrijke ambitie richt zich in de eerste plaats op hoe de artistieke verbeelding andere en nieuwe perspectieven op onze wereld kunnen ontwikkelen. Het meest wezenlijke en bevrijdende karakter van ons werk situeert zich daar waar er artistieke vervreemding ontstaat.

Visie & missie


Emancipatorische werkprocessen

Victoria Deluxe zet als sociaalartistieke werking projecten op die gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe vormen van zin- en betekenisgeving en op het versterken van de deelnemers.

Victoria Deluxe zet emancipatorische werkprocessen op die een stem geven aan meer (diverse) mensen. Dit gebeurt door middel van sociaalartistieke projecten die telkens vertrekken vanuit de inbreng en de voorstellen van de deelnemers zelf.

Kwaliteitsvolle artistieke medewerkers

Ieder jaar worden diverse kwaliteitsvolle artistieke medewerkers ingezet op de projectwerking. De artistieke input beschouwen we als een motor die tot een dynamisch samenlevingsverhaal maar ook tot nieuwe vormen van kunst- en cultuurcreatie kan leiden.

Victoria Deluxe hanteert hiertoe verschillende artistieke en maatschappelijke middelen: theater, audiovisuele media, nieuwe media, fotografie, beeldende kunst, debat en maatschappelijke actie, …

Leefwerelden en lijfstijlen

Jaarlijks wordt er met nieuwe mensen gewerkt die zich in diverse contexten situeren: in een wijk, dorp, deelgemeente, verbonden aan een organisatie of dienst, als individu of als groep,…

Rode draad doorheen de werking: het benaderen van mensen in hun creatieve sterkte, het doorbreken van diverse vormen van stereotiepe beeldvorming t.a.v. minderheidsgroepen, het documenteren en artistiek bewerken van meer diverse leefwerelden en lijfstijlen en het werken in de richting van meer sociale rechtvaardigheid.

Collectief

De organisatie bestaat uit divers opgeleide medewerkers en vrijwilligers die op een gedreven manier de missie en visie trachten te realiseren. De werking fungeert als een soort collectief dat op zoek gaat naar hoe we van waarde en betekenis kunnen zijn voor de mensen/burgers.

De verschillende projecten worden telkens door zowel de deelnemers als een breed publiek als betekenisvol en van sterk cultureel en maatschappelijk belang ervaren.

Duurzame maatschappelijke verankering

We hechten belang aan de sociale bestaansvoorwaarden en de doorgroeimogelijkheden van de deelnemers. We proberen dit in de eerste plaats te realiseren door middel van een sterke project- en vrijwilligerswerking.

De creatieve en artistieke drive die we binnen de projectwerking ontwikkelen, wordt altijd verbonden met een sterke sociale reflex: deelnemers stimuleren tot een meer duurzame maatschappelijke verankering.

Samenwerking

Victoria Deluxe hecht tot slot een groot belang aan het samenwerken met andere maatschappelijke en culturele actoren en kiest er als Gentse sociaalartistieke organisatie uitdrukkelijk voor om zowel in de eigen stad als in de provincie actief te zijn.

Ook dit jaar zetten we tal van sociaalartistieke projecten op telkens in een gewaardeerde samenwerking met één of meerdere maatschappelijke en/of culturele organisaties.

De Expeditie


Sinds de zomer van 2011 maakt Victoria Deluxe deel uit van het  cultuurbedrijvencentrum De Expeditie, gelegen op de Acec-site waar Victoria Deluxe reeds een aantal jaar gehuisvest is. Jaren terug nam het gezelschap DAStheater (het huidige Compagnie Cecilia) het initiatief om met diverse vormen van overheidssteun een grote hal om te vormen tot culturele werkplek. Samen met Circuscentrum, JES Stadslabo, Miramiro, Compagnie Cecilia, Aïfoon en Vrede vzw maakt Victoria Deluxe deel uit van de bewoners van Expeditie.