maatschappelijk kwetsbare burgers mengen zich in het verkiezingsdebat.

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan!
We horen en zien de welluidende slogans, de verkiezingsborden duiken op, de soms heel persoonsgerichte campagnes vallen op en herkenbare beloftes worden de publieke ruimte in gekapitteld…

Elke partij hanteert haar eigen werkwijze om haar kiezers, haar achterban, de bevolking bij de ontwikkeling van haar programma te betrekken.
Ook het middenveld zoekt en denkt na over hoe zij de verwachtingen en belangen van de inwoners van deze stad in de verkiezingsprogramma’s kan weerspiegeld zien.
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober beschouwen we als een oefening in lokale democratie. Alle grote thema’s (mobiliteit, milieu, tewerkstelling, wonen, onderwijs, gezondheidszorg, migratie, openbare dienstverlening,…) behoren niet alleen tot het niveau van de Europese of Belgische of Vlaamse politiek maar hebben ook een lokale en dus stedelijke dimensie.

Zowel de politieke partijen als de verschillende organisaties slagen er echter te weinig in om de brede samenleving te betrekken bij de politieke discussie over de toekomst van onze stad. Er zijn nog te veel stemmen en perspectieven op onze stad die we nauwelijks tot niet horen. En, hoe kwetsbaarder de bewoner, hoe moeilijker zijn of haar boodschap de juiste kanalen vindt.

Een ploeg medewerkers van Victoria DeluxeSamenlevingsopbouw GentIntercultureel Netwerk Gent en Vooruit  trok tussen 18 en 24 juni 2012 door de diverse wijken van de stad Gent op zoek naar de stem en de visie van stadsbewoners op de beleidsmatige uitdagingen voor onze stad.

Onder de noemer ‘unheard voices’ gingen ze op zoek naar stadsbewoners wiens mening of visie zelden wordt gehoord.

Centrale vraag aan de bewoners was hoe zij de toekomst van hun stad zien: 
Welke uitdagingen zien zij voor hun stad en welke bedreigingen komen er op hun af?
Wat willen zij veranderd zien?
Hoe willen ze die verandering tot stand zien komen?
Wat verwachten ze van hun Burgemeester en stadsbestuur?
En welke bijdrage willen ze zelf leveren?

Op deze website komen heel diverse bewoners en groepen aan het woord over de, voor hen, belangrijke uitdagingen voor de stad Gent. We horen en zien jonge en oudere mensen in diverse stadswijken. Ook kinderen formuleren hun voorstellen.

Met het project ‘unheard voices’ willen we een aanzet geven tot een democratische oefening en zoeken we hoe we een ruimere groep stadsbewoners bij het politieke gebeuren kunnen betrekken.

Met het beeld- en interviewmateriaal krijgen we weliswaar een breed zicht op “de” Gentenaar, toch biedt dit geen volledig beeld van hoe Gentenaars over de toekomst van hun stad denken. Maar we kunnen er wel belangrijke lessen uit trekken. Veel burgers hebben te weinig zicht op de verschillende niveaus waarop aan politiek wordt gedaan. Het verwart hun kijk op wat ze nu echt van lokale politici kunnen verwachten. Het is voor een belangrijk deel oorzaak van het politiek afhaken van sommigen.

Met ‘unheard voices’ verdiepen de vier Gentse organisaties het project ‘Ieders stem telt’ waarbij Samenlevingsopbouw Gent en de partnerorganisaties in het voorjaar kozen om  meer kwetsbare burgers uitdrukkelijk te betrekken bij het politieke gebeuren. Zie: http://www.iedersstemtelt.be/

Op 3 oktober worden in Vooruit Gent 2 verkiezingsdebatten georganiseerd waar een deel van het materiaal zal worden getoond.

Met het project ‘unheard voices’ is het niet de bedoeling om alles in de schoot van de politici te leggen. Ook de burgers en de organisaties die in Gent wonen, werken of actief zijn worden uitgedaagd om met de signalen en de verhalen aan de slag te gaan.

Ga naar Unheardvoices.be